Pradžia

Internetinės vaistinės taisyklės

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS INTERNETINĖJE VAISTINĖJE WWW.100METU.LT TAISYKLĖS

Galioja nuo 2021-02-01


  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.      Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje vaistinėje www.100metu.lt  (toliau – Internetinė vaistinė). Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi  www.100metu.lt Internetine vaistine sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.2.      Pardavėju (toliau – Pardavėjas) šiose Taisyklėse yra Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ, įmonės kodas 181528234, PVM kodas LT815282314, buveinė - Taikos g.4-1, Elektrėnai taip pat bet kuri UAB RAMUNĖLĖS VAISTINĖ vaistinė.

1.3.      Pirkėju (toliau – Pirkėjas) šiose Taisyklėse yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Internetinėje vaistinėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Internetinėje vaistinėje teikiamomis paslaugomis. Pirkėjui internetinėje vaistinėje www.100metu.lt sukuriama bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugoma asmeninė paskyra.

1.4.      Internetinė vaistinė yra mažmeninės prekybos vaistinė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – Prekės) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Internetinėje vaistinėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą. Internetinėje vaistinėje užsisakyti vaistinių preparatų negali juridiniai asmenys, turintys vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją, vaistinės licenciją arba gydymo įstaigos licenciją.

1.5.      Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą be registracijos Internetinėje vaistinėje patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Privatumo politika ir Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Internetinėje vaistinėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika  ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir / ar Privatumo politikos, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo politika  visa apimtimi.

1.6.      Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abejoms šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.8.      Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Internetine vaistine  taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu info@100metu.lt. Kaip tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, aprašyta Pardavėjo Privatumo politikoje.

1.9.      Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Internetinėje vaistinėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

1.10.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje vaistinėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.11.    Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetine vaistine arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Internetine vaistine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės vaistinės darbui ir saugumui ar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.12.    Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės vaistinės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  1. REGISTRACIJA INTERNETINĖJE VAISTINĖJE

2.1.      Internetinės vaistinės lankytojas, norėdamas naudotis Internetine vaistine (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

2.1.1.   pirkti be registracijos;

2.1.2.   susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

2.3.      Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Internetinėje vaistinėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Internetinėje vaistinėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Internetinės vaistinės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės vaistinės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją paskambindamas telefono numeriu 8 5 2197148 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu info@100metu.lt

2.4.      Pirkėjas atsako už tai, kad Internetinėje vaistinėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Internetinėje vaistinėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Internetine vaistine Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

2.5.      Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS

3.1.      Norėdamas užsisakyti prekių iš Internetinės vaistinės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys “, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

3.2.      Internetinėje vaistinėje pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, o nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju dar ir pasinaudojęs farmacine paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita jam pateikta papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, išskyrus Taisyklių 4 dalyje nurodytas išimtis.

3.3.      Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku.

  1. NERECEPTINIŲ VAISTŲ ĮSIGYJIMAS NUOTOLINIU BŪDU

4.1.      Jeigu Internetinėje vaistinėje suformuotame Pirkėjo prekių krepšelyje yra nereceptiniai vaistiniai preparatai ir Pirkėjas pageidauja, kad užsakymas būtų pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu, nereceptinius vaistinius preparatus nuotoliniu būdu Pirkėjas gali įsigyti (pirkimo pardavimo sutartis bus laikoma sudaryta) tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteiks Pirkėjui farmacinę konsultaciją, t.y.  farmacijos  specialisto ryšio priemonėmis teikiamą farmacinę paslaugą, apimančią nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkančią 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.

Ši paslauga Pirkėjui suteikiama po to, kai jis susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su kiekvieno iš krepšelyje esančio nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu bei, pabaigęs formuoti prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo vietą, kitą nei bet kuri Pardavėjo ar jo partnerių fizinė vaistinė.

4.2.      Pirkėjui farmacinė paslauga, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, gali būti suteikiama:

4.2.1.   Pasirinkus užsakymo pristatymą į namus, farmacijos specialistui aiškiai ir suprantamai komunikuojant telefonu, kaip tai nurodyta 4.3 punkte, suteikiama farmacijos specialisto konsultaciją.

4.2.2.   Pasirinkus užsakymo atsiėmimą vaistinėje, prieš sudarant nereceptinio vaistinio preparato pirkimo – pardavimo sutartį vaistinėje ir gaunant farmacinę paslaugą atsiėmimo metu.

4.3.      Farmacijos specialisto konsultacija yra teikiama Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Telefonu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma Privatumo politikoje nurodytais terminais.

4.4.      Pirkėjui nesutinkant, kad farmacijos specialisto konsultacija būtų įrašyta, saugoma, teikiama, nereceptiniai vaistiniai preparatai iš Pirkėjo suformuoto prekių krepšelio su pasirinkimu gauti užsakytas prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu yra pašalinami. Tuo atveju, jei Pirkėjas yra atlikęs išankstinį apmokėjimą už pateiktą užsakymą, jo sumokėti pinigai už iš pirkinių krepšelio pašalintus nereceptinius vaistus grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas, per 14 dienų.

4.5.      Asmenims iki 16 metų vaistai neparduodami;

4.6.      Asmenims iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai.

4.7.      Internetinėje vaistinėje Pirkėjas negali įsigyti vaistinių preparatų ir kitų prekių, parduodamų su gydytojo išrašytu receptu. Receptiniai vaistiniai preparatai Internetinėje vaistinėje nėra parduodami.

4.8.      Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.

  1. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1.      Prekių kainos Internetinėje vaistinėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2.      Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina, išskyrus Taisyklių 5.3. punkte numatytą išimtį. Prekių kainos ir taikomos akcijos Internetinėje vaistinėje gali skirtis nuo prekių kainų ir taikomų akcijų Pardavėjo vaistinėse.

5.3.      Jeigu po užsakymo patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pasikeičia nustatyta didžiausia leistina nereceptinio vaistinio preparato kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekės kaina, tokia prekė Vaistinėje parduodama pardavimo metu Vaistinėje galiojančia kaina.

5.4.      Už prekių atsiėmimo Pardavėjo vaistinėje, pristatymo per kurjerį ir / ar pristatymo į terminalą / paštomatą paslaugas taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Internetinės vaistinės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

5.5.      Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1. . Jei Pirkėjas pageidauja prekes atsiimti  Pardavėjo vaistinėje, tuomet už jas gali atsiskaityti vaistinėje užsakymo atsiėmimo metu grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele.

5.5.2.   Jei Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos į namus ar į pasirinktą paštomatą (jei krepšelyje nėra vaistinių preparatų), atsiskaityti privaloma išankstiniu pavedimu. Už prekes galima sumokėti naudojantis visų pagrindinių Lietuvos bankų internetinės bankininkystės sistemomis per www.paysera.lt platformą.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

6.1.      Pirkėjas gali atsiimti prekes vienu iš žemiau nurodytų būdų:

6.1.1.   Atsiimant prekes pasirinktoje Pardavėjo  vaistinėje;

6.1.2.  Atsiimant prekes pasirinktoje Pardavėjo partnerio vaistinėje (partnerių sąrašą rasite čia); 6.1.3.         Atsiimant prekes pasirinktame paštomate (paslaugų teikėjų sąrašą rasite čia);

6.1.4.   Pirkėjo nurodytu adresu prekes pristatant kurjeriui (DPD).

6.2.      Prekių pristatymo terminai, sąlygos ir įkainiai nurodyti Prekių pristatymo taisyklėse.

6.3.      Prekės iš pasirinktos Pardavėjo  ar partnerių vaistinės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo, kad užsakytas prekių krepšelis jau yra pristatytas į atitinkamą vaistinę ir jį galima atsiimti.

6.4.      Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.5.      Prekės, kurios Pirkėjui pristatomos į paštomatą, gali būti atsiimamos visą parą. Prekės iš terminalo turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per paštomatų operatoriaus nurodytą saugojimo terminą. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą terminalą, jis yra informuojamas trumpąja SMS žinute ar el. laišku, kurioje yra kodai, skirti atsiimti siuntą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekes atsiimtas kito asmens kuriam pirkėjas perdavė užsakymo atsiėmimo kodus. Pirkėjas, atskleisdamas paštomato durelių kodą arba kitus duomenis, susijusius su užsakymu kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui

6.6.      Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus (jei taikoma), turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą Pardavėjo atstovo akivaizdoje. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su Pardavėjo atstovu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos pilnos komplektacijos ir nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

6.7.      Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per Prekių Pristatymo taisyklėse nustatytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

6.8.      Pristatymas į paštomatą negalimas jei:

6.8.1.   prekių krepšelyje yra bent vienas nereceptinis vaistinis preparatas;

6.8.2.   prekių svoris arba tūris neatitinka maksimalaus nustatyto.

6.9.      Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku arba Pirkėjas neatsiima prekių iš pasirinktos Pardavėjo ar partnerių vaistinės ar paštomato per nustatytą terminą, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

6.10.    Pardavėjas pasilieka teisę apriboti atsiėmimo taškų pasirinkimą tam tikroms prekių kategorijoms esant kritinei oro temperatūrai ar kitais atvejais.

6.10.1. Siuntos taip pat pristatomos ir į Kuršių Neriją papildomai neapmokestinama.

7.PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

7.1. Kiekvienos Internetinės vaistinės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
7.2.      Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje vaistinėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano (monitoriaus)  ypatybių.

7.3.      Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose Internetinėje vaistinėje bei detalizuojamas prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7.4.      Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7.5.      Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

  1. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

8.1.      Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

8.1.1.   vaistinių preparatų;

8.1.2.   kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

8.1.3.   kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

8.1.4.   kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

8.2.      Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

8.3.      Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Internetinėje vaistinėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 8.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

8.3.1.   ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu info@100metu.lt  , užpildydamas jam pateiktą sutarties atsisakymo formą; ir

8.3.2.   ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 8.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 8.7. punkte numatytu būdu.

8.4.      Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.5.      Šių Taisyklių 8.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

8.6.      Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

8.7.      Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

8.7.1.   jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė vaistinėje, prekės grąžinamos toje pačioje Pardavėjo ar partnerių vaistinėje;

8.7.2.   jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos bet kurioje Pardavėjo vaistinėje;

8.7.3.   Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@100metu.lt

8.8.      Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

8.8.1.   jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais atsiimant prekes vaistinėje, Pirkėjo už prekes sumokėta suma grąžinama grynaisiais pinigais prekių grąžinimo metu;

8.8.2.   jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą internetinės bankininkystės sistemą, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

8.9.      Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1.      Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo politika, kuri skelbiama interneto puslapyje www.100metu.lt.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2.    Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

10.3.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.4.    Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@100metu.lt , darbo dienomis nuo 8-17 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

10.5.    Kilus problemoms dėl mūsų interneto vaistinėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu info@100metu.lt.Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.